Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.cube-fitnes.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.cube-fitnes.si

www.cube-fitnes.si (v nadaljevanju tudi Cube fitness) upravlja podjetje Vobis Fit d.o.o. (v nadaljevanju tudi trgovec), Ulica prvoborcev 25, 1000 Ljubljana,  matična številka 6616585000, ID za DDV 67538690, ki zagotavlja opravljanje športne dejavnosti (fitnes in skupinske vadbe) ter ostalih dejavnosti povezane s športom ter oddajanja prostorov. Svojim uporabnikom ponuja karto za storitve (obisk skupinske vadbe ter uporaba fitnes naprav v fitnesu) ter blago, ki je v povezavi z dejavnostjo podjetja . Tako je Vobis fit d.o.o. trgovec storitev in blaga, ki ju kreira sam.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani www.cube-fitnes.si, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med trgovcem, kupcem storitev, ter izvajalci storitev. Vsi dodatni pogoji so navedeni na www.cube-fitnes.si.

Ob registraciji v sistem spletne strani obiskovalec postane uporabnik in na ta način pridobi pravico do nakupa. Pridobi tudi uporabniško ime, ki je identično elektronskemu naslovu in geslo, ki ga obiskovalec izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, za zbiranje in obdelovanje za namene članstva CUBE Fitness portala, ter v primeru da se uporabnik s tem strinja, tudi za obveščanja o novostih in storitvah ter neposredno trženje.

Z uporabo spletne strani www.cube-fitnes.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Trgovec ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

Vobis Fit d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.cube-fitnes.si, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.cube-fitnes.si je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Trgovec pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vse gradivo na spletni strani www.cube-fitnes.si je v lasti družbe Vobis Fit d.o.o. ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja trgovca je strogo prepovedano. Trgovec lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Družba si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega trgovec po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

• ime in priimek;

• ime in priimek obdarjenca;

• naslov;

• mobilno telefonsko številko;

• mobilno telefonsko številko obdarjenca;

• naslov elektronske pošte (uporabniško ime);

• rojstni datum;

• geslo v šifrirani obliki.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, trgovec ne odgovarja. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Trgovec ima za izvedbo in tehnično podporo storitev pogodbene partnerje, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov uporabnikov. Z vsemi partnerji ima trgovec sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jasno določa varovanje osebnih podatkov. Vsak pogodbeni partner trgovca se tako zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov za katere bo na kakršenkoli način izvedeli v času sodelovanja s trgovcem varoval in jih obravnaval kot zaupne podatke, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju pogodbe.

Pod nobenim pogojem Vobis Fit d.o.o. in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. Trgovec pa posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov trgovca.

Vse pri trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno stran, kot tudi ob nakupu storitev in blaga, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, ki ni v zvezi z poslovanjem Vobis Fit d.o.o. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Trgovec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran in lahko prekličejo svojo registracijo preko elektronske pošte info@cube-fitnes.si. Za veljavne preklice registracij štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov varoval tudi v primeru preklica registracije.

POGOJI PRODAJE IN KORIŠČENJA KART

Uporabnik postane kupec ob nakupu karte. V tem trenutku se med podjetjem Vobis Fit d.o.o. in kupcem ustvari t.i. pogodba na daljavo.

Pogodba sklenjena na daljavo, je po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Kupec lahko na spletni strani www.cube-fitnes.si oz. recepciji kupi karte za skupinske vadbe ter uporabo fitnesa, ki velja v CUBE Fitness, Ulica prvoborcev 25, 1000 Ljubljana ter ostalo blago. Kupec lahko karto oz. blago tudi podari, v tem primeru navede pod opombe pri plačilu Ime in Priimek obdarjene osebe. Prav tako mora v primeru da kupec karto podari, napisati plačnikovo polno ime in polno ime osebe kateri je karto podaril na info@cube-fitnes.si. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Karta začne veljati z dnem plačila na TRR trgovca oz. lahko drugače, če se Trgovec in kupec pisno dogovorita. Kupec svojo prošnjo o drugačnem začetku veljavnosti karte pošlje na info@cube-fitnes.si. Kupec mu mora svojo odločitev sporočiti v roku 8 dni od prejetja prošnje.

Kupec pred obiskom fitnes centra preveri razpoložljivost fitnesa in vadb, če so, ter se prijavi na termin, v kolikor je to potrebno. V kolikor se na vadbo predhodno ne prijavi, to pa bi bilo potrebno, mu lahko izvajalec storitve zavrne vstop na vadbo ali ga preusmeri na uporabo fitnesa, če je to mogoče. Pri doplačilu za vodene vadbe lahko oseba obišče največ eno vodeno vadbo na dan. Trgovec si pridržuje pravico, da po potrebi in lastni presoji kadarkoli spremeni urnik poslovanja CUBE Fitness centra ter spremeni urnik vodenih vadb oz. doda ali odvzame termine posameznih vadb. Vodena vadba se izvede, če so prisotni vsaj 4 člani.

 

Karte so časovno omejene ali omejene s številom obiskom in rokom v katerim je potrebno te obiske izkoristiti. Za 1 koriščen obisk se šteje vstop v CUBE Fitness. Vsi pogoji in namen posameznih kart in blaga so navedeni na www.cube-fitnes.si. Kupec se predhodno pri trgovcu storitve pozanima, kaj kakšna karta nudi.

Uporabnikom spletne storitve je trgovec dolžan nuditi storitve pod enakimi pogoji, kot svojim članom. To vključuje vse poslovne odločitve katere sprejme izvajalec do svojih strank (delovni čas, razpoložljivost prostorov, vrsto in število storitev, spremljevalne storitve, upoštevanje hišnega reda, ipd). Trgovec ne sme dovoliti uporabe fitnes-a ali skupinske vadbe osebam med 14. in 16. letom brez privolitve staršev. V primeru suma, da uporabnik storitve ne upošteva splošnih pogojev, mu trgovec ne sme dovoliti uporabe fitnesa ali obiska skupinske vadbe. Vsak uporabnik pa uporablja fitnes storitve na lastno odgovornost. V primeru poškodbe v fitnes centru, lahko trgovec uporabniku nudi prvo pomoč ter v primeru hujših poškodb pokliče urgentno pomoč.  

Vsi uporabniki Cube Fitnesa morajo ob prvem vstopu podpisati vpisni list. Prav tako se morajo držati naslednjih pravil:

1. Treniramo v čisti športni opremi (obvezna uporaba hlač ter majice v celotnem objektu).

2. Pazimo na red in čistočo.

3. Smo obuti v čistih športnih copatih.

4. Nosimo brisačo, katero položimo na naprave.

5. Pospravljamo uteži za seboj.

6. Ne posedamo na napravah.

7. Vodo nosimo v plastenkah in ne v kozarcih.

8. Pazimo na varnost sebe in ostalih članov.

9. Ne vnašamo GSM aparatov ker s tem motimo vadeče.

10. Upoštevamo hišni red, kateri je obešen na vidnem mestu v recepciji in napise po objektu.

11. V objekt ne hodimo pod vplivom alkohola.

 

V primeru, da uporabnik ne upošteva pravil, mu lahko trgovec prepove vstop. V tem primeru uporabnik ni upravičen do povrnitve deleža ali celotne karte katero je kupil in mu je ob prepovedi še veljala. Uporabniki se morajo v lastni pobudi seznaniti z načini vadbe, možnimi poškodbami in posledicami za zdravje ter vadijo popolnoma na lastno odgovornost. Trgovec ni dolžan uporabnikom zagotoviti usposabljanje za vadbo. V primeru poškodbe oz. drugimi zdravstvenimi zapleti se uporabnik odpoveduje vsakršnim odškodninskim zahtevkov do podjetja Vobis Fit d.o.o. oz. drugim povezanim osebam. Uporabnik soglaša, da je objekt pod video nadzorom.

NAČINI PLAČILA, POSTOPEK NAKUPA IN VARNOST

Na spletni strani www.cube-fitnes.si so mogoči naslednji načini plačil:

• Plačilo s plačilnimi karticami: Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express, Dinersclub, Mastercard Debit, Discover, Maestro

Uporabnik izbira med tem ali karto kupuje zase, ali jo želi komu podariti. V primeru da karto podarja, vnese še ime in priimek obdarjenca.

V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Do podatkov o plačilni kartici kupca trgovec nima dostopa oz. vpogleda. Nov sistem spletnega plačevanja omogoča, da se podatki o plačilni kartici vnašajo izključno na varnih straneh banke. V primeru izbire plačila s plačilnimi karticami je tako kupec preusmerjen na varne spletne strani, ki jih upravlja procesni center PayWiser in banka s katero ima trgovec / procesni center sklenjeno pogodbo o sprejemu kartic. Verified by Visa in MasterCard SecureCode1 omogočata, da lahko z uporabo plačilne kartice kupec vsak spletni nakup dodatno zaščiti z uporabo varnostnih protokolov sistema 3Dsecure (podprto a ne nujno v veljavi).

• Plačilo z Moneto

Uporabnik izbira med tem ali karto kupuje zase, ali jo želi komu podariti. V primeru da karto podarja, vnese še ime in priimek obdarjenca.

Pri težavah s plačili se lahko uporabniki obrnejo na e-mail naslov info@cube-fitnes.si.

REKLAMACIJE

Trgovec ni odgovoren za morebitne nepravilnosti posamezne storitve, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev. Za vse morebitne pritožbe in reklamacije, ki bi lahko nastale, ko kupec koristi karto pri trgovcu, se kupec takoj in na mestu samem obrne na trgovca. V kolikor kupec ne uredi pritožbe pri ponudniku storitev, se lahko v roku 14 dni obrne na e-mail naslov trgovca info@cube-fitnes.si. V primeru, ko je reklamacija utemeljena in se napaka ne odpravi v razumskem roku, se kupcu, na njegovo željo, povrne sorazmerni delež denarja od nakupa karte. Sorazmerni delež se izračuna na podlagi preteklega časa veljavnosti karte in preostalega časa veljavnosti karte. Utemeljenost pritožb ugotavlja podjetje Vobis Fit d.o.o. v reklamacijskem roku 8 dni. Kupcu v tem roku posreduje pisni ali ustni odgovor.

ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od nakupa sporoči odstop od pogodbe po 43. č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti z dnem nakupa karte. Kupec lahko odstopi od pogodbe v primeru, da karte še ni koristil.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje opravi vračilo prejetega plačila najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in prejetega TRR kupca. Za vračilo prejetih plačil trgovec uporabi kupčev TRR. V te namene mu mora kupec, posredovati podatke o le-tem najkasneje 8 dni po pozivu trgovca, trgovec se zavezuje, da jih bo obravnaval po predpisih o varovanju podatkov. V kolikor kupec ne posreduje zahtevanih podatkov v roku, mu trgovec ni dolžan vrniti denarja.

Kupec po preteku 14 dnevnega roka oz. če je storitev že vsaj enkrat koristil, ne more odstopiti od pogodbe. Lahko pa se kupec in trgovec sporazumno dogovorita tudi drugače.

Vse odstope od pogodb obravnava trgovec preko elektronske pošte info@cube-fitnes.si. Za veljavne štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov, obravnavane so v roku 8 dni. Postopek obravnave je zaupen, Vobis Fit d.o.o. je dolžan varovati podatke kupca in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo kupca.

PIŠKOTKI

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Spletna stran www.cube-fitnes.si uporablja piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Piškotki ne vsebujejo nobenih dejanskih podatkov o uporabniku. Če obiščete naše spletno mesto in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati piškotke za zbiranje analitičnih podatkov.

Piškotki na www.cube-fitnes.si: